Tarifblad 2016/2017

 Forbrugerpris:

 Gældende fra 1. juni 2016 til 31. maj 2017

 

Forbrugsbidrag: 

Enhed

kr. 
ekskl. moms

kr.
inkl. moms

Energiforbrug

kr/MWh

424,00

530,00

m2 efter BBR

kr/m²

16,00

20,00

Energibesparelse

kr/år

0,00

0,00

Målerleje

kr/år

300,00

375,00

 

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsbidrag beregnes udefra bygningens areal iflg. BBR.

Hvis en bygning har flere målere, beregnes tilslutningsbidraget som summen af tilslutningsbidrag for hver måler med de m2 der er tilslutte den enkelt måler. 

 

Enhed

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Af de første 80 m2 areal beregnes

 kr/m2

100,00

125,00

Af de næste 80 m2 areal beregnes

 kr/m2

87,50

108,75

Af de næste 80 m2 areal beregnes

 kr/m2

50,00

62,50

Af det sidste areal beregnes

 kr/m2

37,50

46,88

­

 

 

 

Stikledning

 kr/m

 800,00

 1.000,00

Målerskab/ tilslutning

 kr.

 3.900,00

 4.875,00

 

Afkølingstarif:

Afkølingstariffen medfører en ekstrabetaling for de forbrugere, der har en gennemsnitsafkøling der er mindre end 30°C pr år. Afkølingen er fremløbstemperaturen minus returtemperaturen. Forbrugere med en gennemsnitsafkøling på 30 °C og derover bliver ikke berørt af afkølingstariffen.

 Maksimalt tillæg til forbrugerpris udgør for 2016/2017:

 

kr/MWh

0,00

 

Gebyrer:

 

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Udskrifter ved årsafslutning *

75,00

 

Rykkerskrivelse *

100,00

 

Inkassomeddelelse*

100,00 

 

Lukkebesøg     
( ½ times arbejde for 2 prs. + materialer ) *

500,00

 

Genåbning inden for normal arbejdstid

0,00

0,00

Betalingsordning*

100,00

 

Fogedforretning, udkørende

330,00

 442,50

Aflæsningsbesøg

270,00

 337,50

Nedtagning af måler

600,00

 750,00

Genetablering af måler

600,00

 750,00

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00

 250,00

Flytteopgørelse

100,00

125,00

Udskrift af regningskopi

60,00

75,00

Målerundersøgelse på stedet

335,00

 418,75

Udbringning af måler

165,00

 206,25

Timepris

500,00

 625,00

Fogedgebyr og retsafgift

SOM UDLÆG

 

Låsesmed

SOM UDLÆG

 

Morarenter (Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + med et tillæg på 7 %)

FRA FORFALDSDATO 

 

Verificering af måler

 SOM UDLÆG

 

 

 

 

Gebyrer mærket * er momsfri.

 

Frakoblingstarif:

kr.
ekskl. moms

kr.
inkl. moms

Frakobling af stikledning sker efter regning. Anslået ca.

20.000,00

25.000,00

 

 

 

Byggemodningsbidrag:  

Byggemodningsbidrag opkræves udelukkende i byggemodningsområder, og betales af udstykkeren. Når arbejdet igangsættes betales der á conto svarende til overslag over udgifterne. Når arbejdet er afsluttet gøres de endelige udgifter op, og der foretages en regulering i forhold til acontobeløbet.
Byggemodningsbidraget skal dække fjernvarmes direkte omkostninger forbundet med etablering af detailnet i fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet inkl. afgrening på parcel, men ekskl. stikledninger.
 

Varmtvandsbeholder/gennemstrømningsvandvarmere: 

Som det fremgår af forbrugerdeklarationerne bør opvarmning af varmt brugsvand ske ved hjælp af varmtvandsbeholder. 
Med de lange ledningsstræk, der allerede nu er, er det vigtigt, at ledningsnettet dimensioneres så optimalt som muligt, både med hensyn til forsyningssikkerhed som med hensyn til økonomien (afkøling af ledningsnettet).
Det skal derfor gøres klart, at alle nye installationer til brugsvand bør benytte varmtvandsbeholder, og at udskiftning af gennemstrømningsvandvarmer sker ved overgang til varmtvandsbeholder. Ønsker en forbruger alligevel at bruge gennemstrømningvandvarmer, er dette derfor på forbrugerens egen risiko og Dronninglund Fjernvarme påtager sig ingen ansvar driftsmæssigt eller økonomisk.
 

.